Вітаємо

Вітаємо Ліцей з виходом чергового видання підручників з країнознавства учителів англійської мови Ліцею міжнародних відносин №51 Константинової Є.М. Вигран О.Ф., Гербової С.К., Крупської І.Л., Теленкової С. І., Володіної Л.Л. !

MEET GREAT BRITAIN

 

Навчання з задоволенням

Повноцінне вивчення іноземної мови неможливе без ознайомлення учнів з історією, культурою, звичаями і реаліями країни, мова якої вивчається. Спеціальні вітчизняні підручники з країнознавства від­сутні. У діючих підручниках з англійської мови країнознавчої інфор­мації недостатньо. Саме це викликало необхідність створення комп­лексу підручників Meet Great Britain”, “Meet the USA. У його створенні брали участь учителі англійської мови Ліцею міжнародних відносин №51 Вигран Олена Федорівна, Гербова Світлана Костянтинівна, Крупська Ірина Львівна, Теленкова Світлана Іванівна, Володіна Лариса Леонідівна. Загальну координацію і редакцію проек­ту здійснила Константинова Єлена Миколаївна.

Досвід 20-річної роботи за першим  та другім варіантами підручників Meet Great Britain”, “Meet the USA, яки були рекомендовані Міністерством освіти і науки, показав, що підручники відповідають Програ­мі середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови та Програмі з краї­нознавства, готують учнів до складання диференційованого заліку, а після 11-го класу – екзамену, створюють умови для формування навичок науково-дослідницької діяльності.

У відповідності до Програми заняття з країнознавства у школах з поглибленим вивченням іноземних мов ліцеях і гімназіях мають  метою ознайомити учнів 10-11 класів з країнами, мову яких вивчають, дати їм якомога повніше уявлення про суспільний лад країни, історію громадсько-політичних  течій, економічне життя  країни, її зовнішньополітичну орієнтацію.

Підручник – засіб навчання. Він має сприяти засвоєнню конкретних знань, відпрацюванню в процесі засвоєння умінь і навичок, досвіду самостійної творчої діяльності, умінню орієнтуватися в предметі, шукати і знаходити необхідну інформацію.

Учні мають право вибрати – складати екзамен або захищати своє дослідження.    У ході підготовки до цього екзамену, або у процесі написання роботи, яку необхідно захищати, учні мають познайомитись з великою кількістю інформаційного матеріалу, творчо його переробити та виробити індивідуальну позицію з обраного питання. І в результаті вони мають подати міні–наукову роботу, мета якої – виховання майбутнього дослідника. Саме тому у підручнику Meet Great Britainє рекомендації щодо написання ессе. Розділ „ADDITIONAL INFORMATION FOR THE ESSAYS здійснює інформаційну підтримку при написанні ессе. Письмо, як вид мовленневою діяльності, не є метою підручника.

   Для того, щоб не припинявся творчий розвиток особистості, багато уваги треба приділяти індивідуальній позиції учня. Учні повинні вміти якомога раніше користуватися каталогами, підбирати необхідну літературу і швидко знаходити саме те, що потрібно. Зараз бібліотеки обладнанні комп’ютерами, і учні мають користуватися ними, повинні знати систему INTERNET, щоб вміти швидко отримати інформацію з будь-якої бібліотеки, музею або виставки і використати цю інформацію при написанні своєї наукової роботи.  

   Захищаючи наукову роботу учень повинен розповісти, чому він вибрав саме цю тему, сформулювати, яку мету він поставив перед собою і підвести підсумок своєї роботи – чи зміг він досягти поставленої мети. Під час співбесіди виявляється рівень обізнаності учня з обраної, а також суміжних тем.

Країнознавство не є курсом англійської мови. Це – предмет, який викладається англійською мовою.

На старшому етапі навчання учні мають самостійно працювати з монолінгвальною довідковою літературою, тому що певний лексичний мінімум за попередні роки вже сформовано.

Автори враховували відповідні критерії відбору та організації лексичного матеріалу (зокрема частотності, типовості, зразковості, репрезентативності, систематичності, відповідності навчальному процесу тощо) з метою забезпечення міцних і стабільних навичок і умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності.

Лексичні одиниці представлені на початку кожного тексту і послідовно перевірені певними методами, які включають: численний вибір, підбір, заповнення пропусків та кросвордів. Ці методи вимірюють пасивний словниковий запас учня, забезпечуючи практику у  розпізнанні та розширенні знань активного словникового запасу. Відповіді учні можуть перевірити за допомогою «Ключів», які розташовані у кінці книжки.

Список слів, розташований на початку теми, підкреслює потенційно невідомі слова для того, щоб читач звернув увагу на текст і не губив при цьому саме зміст.

Самі тексти написані в дуже простій формі та в той же час інформативні, щоб читачу не було набридливо читати текст.

Навчальні матеріали підручників автентичні і відповідають всім сучасним нормам, прийнятим у країні, мова якої вивчається, сприяють формуванню  мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції.

Увагу учнів привертають малюнки, карти, схеми та графіки. Вони сприяють тому, щоб учні ділилися враженнями один з одним.

Підручники наповнені ілюстраціями та фотографіями, передбачається велика кількість виносок, символів для представлення соціокультурного та лінгвокраїнознавчого  аспекту.

Підбір вправ забезпечує можливість самостійного опрацювання вдома та подальшого заглиблення в матеріал, що вивчався в класі. Учні мають змогу проконтролювати себе.

Підручник різнорівневий.

Автори передбачили діференційний підхід до опанування  матеріалом. Учням середнього рівня знань вагому допомогу надають зразки (підстановчи таблиці), яки вчать виділяти головне, суттєве і сприяють кращому засвоєнню інформації.

Самі тексти розраховані на достатній рівень. Розділ Supplement зацікавить учнів, яки випереджають в навчанні.

 

За дорученням авторів автор-упорядник                                                                 Є. Константинова