Сторінка директора ліцею

.


Метою школи завжди повинно бути
виховання гармонійної особистості,
а не спеціаліста.
А.Ейнштейн

У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетних напрямків державної політики визначено інтеграцію до європейського та світового освітнього просторів. Сьогодні освіта знаходиться в центрі суспільного інтересу, вона покликана озброїти людину необхідними ціннісно – смисловими і світоглядними знаннями. Ми живемо в час непростих змін, глибоких , історично значущих перетворень , коли на перший план вийшла проблема людини як суб’єкта історичного процесу, здатної до соціальної творчості, до розв’язання складних завдань з величезною кількістю невизначеностей і, одночасно, здатної до збереження всіх найкращих людських якостей.
Спеціальна сесія ООН розкрила зміст терміну «якісна освіта», вклавши в це глибинне поняття не рівень академічних досягнень, а ступінь оволодіння учнями основними життєвими навичками. Аналіз тенденцій у розвитку світу й України в контексті глобальних викликів ХХ1 століття свідчить про важливість докорінного переосмислення концептуальних і змістових засад становлення та розвитку нової школи. Найактуальніша проблема інноваційної школи – формування компетентної особистості, здатної мобілізуватись у реальній життєвій ситуації .
Сьогодні стоїть завдання розглядати зміст навчання по-новому , у соціально – особистісному ракурсі, виходячи за межі предметно-дидактичного аспекту. Головна роль у здійсненні цих завдань належить учителеві. Статус особистості вчителя в навчально-виховній діяльності залежить від нього самого. Швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін викликає необхідність постійного самовдосконалення . У структурі навчання посилюється роль і значення освоєння способів діяльності, підвищення їх технологічності, створення умов для активної соціальної дії, проектної, дослідницької діяльності.
За роки діяльності Ліцею досягнуто значних успіхів на шляху створення власної інноваційної моделі навчально-виховного процесу, опанування різноманітними новими формами та методами творчого підходу до формування компетентної особистості учня.
Учням необхідно не лише опанувати традиційні знання з окремих предметів – їм потрібні ще й додаткові уміння, без яких не можна досягти успіху у світі, позначеному швидкими і непередбачуваними змінами. Серед базових умінь є творче мислення, навички спілкування, уміння ставити мету , уміння вирішувати проблеми, працювати в команді, уміння вчитися. Тільки праця допомагає стати справжньою людиною . Духовний світ колективу і духовний світ особистості формується завдяки взаємному збагаченню і самовдосконаленню. Сьогодні стоїть завдання формування в молоді демократичних цінностей та базових характеристик , необхідних для успішного навчання і кар’єри , життя в суспільстві. Ми прагнемо до розвитку ліцею на основі концептуальних засад і пріоритетів ЮНЕСКО, Євросоюзу . Особлива увага приділяється створенню партнерських мереж , забезпечення рівного доступу до освіти, виховання громадянина з європейським мисленням .
Навчання в Ліцеї – це фундамент всебічного розвитку особистості ліцеїста, формування умінь використовувати засвоєні знання для практичного життя як професійного, так і громадського. Одним з основних завдань педагогічного колективу в організації навчально-виховного процесу є залучення батьків та громадськості до співпраці, участі в навчально-виховному процесі , зокрема : керівництво науково-дослідницькою роботою, колективними учнівськими проектами, організація профільної практики ліцеїстів, консультативна діяльність, викладання спецкурсів. Участь у ліцейних заходах, активна робота батьківського комітету, Ради ліцею та Піклувальної ради є невід’ємною частиною ліцейного життя .

Сподіваюся, що завдяки об’єднаним зусиллям ми сформуємо всебічно розвинену особистість в ім’я майбутнього України і всього людства.

Шевцова Світлана Михайлівна   sv_shevtsova@ukr.net


judi slot gacor joker123