9 клас

ВСТУП

Цей документ репрезентує собою Специфікацію державної підсумкової атестації з іноземних мов для учнів 9-х класів у формі іспиту та слугує для визначення цілей і змісту запропонованого іспиту з іноземних мов. Специфікація описує модель державної підсумкової атестації з іноземних мов, яка базується на вимогах Державного стандарту, навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

1.      МЕТА

Мета – виявити рівень сформованості комунікативної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Згідно цих документів рівень сформованості комунікативної компетенції може бути визначений як початковий (А1), середній (А2), достатній (В1) та високий (В2).

2. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Як і в попередні роки учні виконують завдання трьох питань білетів: перше питання – читання тексту та виконання після текстового завдання; друге – письмова робота; третє – бесіда за поданими ситуаціями. Відмінність цьогорічного іспиту від традиційного полягає у зміні об’єкту контролю, системи оцінювання та процедури проведення, а саме:

1) у читанні перевіряється розуміння структурно-змістових зв’язків у текстах різноманітних жанрів та стилів;

2) спеціальними об’єктами контролю стають лексика та граматика;

3)  учні не можуть користуватися словником;

4)   білети складаються із завдань стандартизованої форми, виконання яких дає змогу визначити рівень засвоєння Державного стандарту та навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів.

5)  державна підсумкова атестація проводиться на основі матеріалів збірників підготовлених
Міністерством освіти і науки України.

Матеріали, запропоновані у збірнику, забезпечують виявлення рівня сформованості умінь трьох видів мовленнєвої діяльності, носять діяльнісний характер та побудовані на комунікативно-когнітивному і компетентнісному підходах. Вони перевіряють не знання учнів про мову, а рівень володіння учня іноземною мовою. Матеріали відібрані для цього збірника надані зарубіжними видавництвами, відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ – В1), є автентичними та підготовленими професійними укладачами тестів.

Формат іспиту враховує міжнародний досвід у вивченні та викладанні іноземних мов і дає змогу об’єктивно виявити рівень таких мовленнєвих компетенцій:

  • лінгвістичної;   соціолінгвістичної;   прагматичної;   діяльнісної (стратегічної).

Вищенаведені компетенції реалізуються на практиці в наступних видах мовленнєвої діяльності:

  • читання;          письмо;        говоріння.                

Державна підсумкова атестація (Іспит) складається з двох частин: письмової та усної. Письмова частина має три складові (використання мови[1], читання та письмо). Усна частина одну складову – говоріння. (див. таблицю 1)

Структура державної підсумкової атестації

1 частина

2 частина

Читання                                                                      10 хв Говоріння                        10 хв
Письмо (Використання мови)                         15 хв

 

                                                                                    25 хв

10 хв на кожного учня

 

3. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

3.1 Читання

Мета – виявити рівень (див. додаток 1) сформованості умінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Типи текстів

-          Статті із періодичних видань;       -          листи (особисті, офіційні тощо);

-          оголошення, реклама;                      -          розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);

-          меню, кулінарні рецепти;               -          програми (телевізійні, радіо тощо);

                                         -   особисті нотатки, повідомлення.

Форми завдань

-  Завдання із вибором правильної відповіді;

-  завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар);

-  запитання з короткими відповідями (2-3 слова);

-  встановлення логічного порядку простого тексту;

-  знаходження аргументів та висновків;

-  встановлення зв’язків між інформаційними блоками.

-  вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. Забезпечення

Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:

-  шляхом підбору автентичних текстів (основні ознаки – відображення реалій справжнього життя, обізнаність учня із життєвими ситуаціями, наявність контексту як елементу, що вносить ясність у ситуацію) та стосуються відповідних сфер;

- підбору завдань за складністю з огляду на критерії (лінгвістична складність; тип тексту; структура дискурсу (усне чи писемне мовлення): матеріальне забезпечення, обсяг тексту, врахування інтересів того, хто вивчає мову (інтеракційна автентичність).

Тексти являють собою матеріали, які відображають реалії життя у країнах, мова яких вивчалась.

Учні повинні вміти:

- виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

-   виділяти загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються  в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

-       виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

-       розрізняти фактографічну інформацію і враження;

-       виділяти точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного  життя, написаних розмовною мовою;

-   розуміти  точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та  доповідях;

- розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та спеціальної літератури;

- розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

3.2 Писемне мовлення

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Запропоновані завдання

Всі письмові завдання супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо).

Учень повинен уміти: 

а)  передати привітання та використовувати звороти ввічливості, підписуючи листівку
з побажаннями, володіючи мінімумом лінгвістичної інформації;

б)  використовувати увесь спектр форм ввічливості (подяка, вибачення, поздоровлення
із успіхами, побажання здоров’я, прощання, побажання видужання);

в)  заповнювати прості формуляри;

г)  описати свою особисту ситуацію або стан справ у сім’ї в короткому тексті з опорою
на прості питання.

д) передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми;

є) передати  особисту  інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, в електронному листі з тим, щоб подякувати, висловити жать з якого-небудь приводу, відмовитися від замовлення, вибачитися;

є) переписати інформацію із телефонної книги, розкладу руху, із оголошення;

ж)   передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним визначенням часу та місця…);

з)  написати короткий текст про свій стан справ та ситуацію в сім’ї, подію, особистий план на майбутнє. Пояснити їх причину;

3.3 Використання мови:

Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно.

Форми завдань

1)  Завдання із вибором однієї правильної відповіді.Завдання полягає у тому, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей.

2) Текст із пропусками для заповнення.Завдання полягає в тому, щоб учень заповнив пропуски в тексті використовуючи подані слова або словосполучення. Вибір пропущених місць здійснюється відповідно до мети,знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Забезпечення  Тексти різні за обсягом та складністю.Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчалась.

Знання, навички та вміння, що перевіряються

За допомогою завдань перевіряють здатність учнів ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних та граматичних конструкцій в процесі спілкування.

3.4 УСНЕ МОВЛЕННЯ 

Мета – визначити рівень уміння учня висловлювати свої думки, розв’язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя.

Учень повинен уміти:

а)  представити людей та описати, умови життя, повсякденну діяльність короткими висловами або фразами;

б)  коротко та просто описувати подію чи діяльність;

в)  описувати проекти, приготування до дії, звички та щоденні дії, види діяльності, які виконував/ла та особистий досвід;

г)  описувати та порівнювати простою мовою предмети та речі, які йому належать;

д)  розказувати про свій особистий досвід, свої потреби, смаки, бажання, свої почуття,здоров’я та уподобання;

є) відповідати на запитання із конкретної та знайомої сфери;
ж) представитися та розпитати співбесідника про нього самого;
з) вказати на те, що він має труднощі у спілкуванні;

і) просити пояснення.

к)   детально переказувати свій досвід, висловлюючи свої почуття та реакції (надії,плани на майбутнє);

л) побудувати просте та пряме повідомлення з теми, що стосується сфери його діяльності;

м) переказувати головні деталі події (наприклад дорожньо-транспортна пригода);

н) розказати про події реальні та уявні;

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Посібник “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 9 клас” містить 100 варіантів білетів. Для кожної іноземної мови готується окремий збірник. Кожен варіант білету як і в попередні роки складається з трьох частин (читання, письмо, говоріння).

Для першого питання білета – читання тексту та виконання після текстового завдання запропоновано декілька видів завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв, з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друге питання білета – письмова робота складається з двох частин: завдань відкритої форми з короткою відповіддю (використання мови), таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь та завдання з писемного мовлення, яке вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання.

Третє питання білета – усне мовлення має на меті перевірити рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається зазвичай ситуацією. Для того, щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції щодо врахування психологічних особливостей та навчального досвіду учнів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв’язати засобами іноземної мови.

Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Завдання першого та другого питання білету учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідь учня проходить у формі співбесіди із членами екзаменаційної комісії з елементами монологічного повідомлення. Відповіді членів журі на запитання учасника не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв’язані з контекстом спілкування.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів, за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі за вказаним посібником.

Проштамповані листки для відповідей та стандартизовані завдання для виконання першого та другого завдання відібраних білетів адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов та оцінювання завдань будуть видрукувані у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, науково – методичному журналі «Іноземні мови в навчальних закладах».

5. ОЦІНЮВАННЯ

Критерії оцінювання рівня володіння іноземною мовою учнів 9-х класів.

Учень  отримує середньоарифметичну оцінку за показниками у читанні,  писемному та усному мовленні.

 Читання 

Бали 

Характеристика відповіді 

12 балів

учень уміє:виділяти загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну  інформацію про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту; розпізнавати зв’язки між частинами тексту; абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та спеціальної літератури;

11 балів

учень уміє:виділяти загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);   детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною мовою;розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми з статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту;розпізнавати зв’язки між частинами тексту;

10 балів

учень уміє:виділяти загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для і друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);   детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту;розпізнавати зв’язки між частинами тексту;

9 балів

учень уміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються уповсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,
проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
інформацію у текстах, що стосується повсякденного життя, написаних
розмовною мовою;розрізняти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частиками тексту.

8 балів

Учень уміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються у і повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);розпізнавати зв’язки між частинами тексту;допускає помилки розрізняючи: фактографічну інформацію і враження; точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях;

7 балів

Учень уміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються уповсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя;написаних розмовною мовою;допускає помилки розрізняючи: точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту;

6 балів

учень уміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються у повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,проспекти, меню і т.д.);детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною мовою;розпізнавати зв’язки між частинами тексту;допускає помилки розрізняючи: точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту;

5 балів

Учень уміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються у повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення,  проспекти, меню,розклад руху поїздів тощо).допускає помилки:розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;

4 бали

учень уміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються уповсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,проспекти, меню і т.д.).допускає помилки: розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;

3 бали

учень не вміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються у повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються вповсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздівтощо).допускає помилки:розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту;  розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;

2 бали

учень не вміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються у повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню,розклад руху поїздів тощо).    допускає помилки:розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;

1 бал

учень не вміє:виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються уповсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,проспекти, меню і т.д.).допускає помилки: розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; фактографічну інформацію і враження; структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;

 

Письмо 

Бали 

Характеристика відповіді 

12 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання у частині, що стосуються використання мови. Не допускає жодної орфографічної помилки, робить 1-2 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

11 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання у частині, що стосуються використання мови. Допускає 1-2 орфографічні помилки, робить 1-2 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

10 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання у частині, що стосуються використання мови.   Допускає 2-3 орфографічні помилки, робить 2-3 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

9 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, проте недостатньо чітко аргументує свою точку зору, робить власні висновки, допускає 1-2 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 2-3 орфографічні помилки, 1-2 помилки у вживанні лексики, 1-2 помилки в різних розділах граматики.

8 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, проте недостатньо чітко аргументує свою точку зору, допускає 1-2 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 2-3 орфографічні помилки. 1-2 помилки у вживанні лексики, 1-2 помилки – в різних розділах граматики 1-2 стилістичні помилки.

7 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання вцілому зв’язно, але поверхово розкриває тему, допускає 2-3 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 3-4 орфографічні помилки, 2-3 помилки у вживанні лексики, 1-2 помилки в різних розділах граматики 1-2 стилістичні помилки. 

6 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання вцілому зв’язно, але поверхово розкриває тему, допускає 2-3 помилки у завданнях у частині, що стосуються, використання мови. Допускає 4-5 орфографічні помилки, 3-4 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики 2-3 стилістичні помилки.

5 балів

Учень розкриває мету і основний зміст проекту недостатньо повно і зв’язно, допускає 3-4 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 4-5 орфографічні помилки, 3-4 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики 2-3 стилістичні помилки.

4 бали

Учень розкриває мету і основний зміст проекту недостатньо повно і зв’язно, допускає 3-4 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 5-6 орфографічних помилок, 3-4 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики 2-3 стилістичні помилки.

3 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання викладено незв’язно, поверхнево, допускає 4-5 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 3-4 помилки у вживанні лексики, 6-7 помилок в різних розділах граматики, 3-4 стилістичні помилки

2 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання викладено незв’язно, поверхнево, допускає численні помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 3-4 помилки у вживанні лексики, 6-7 помилок в різних розділах граматики, 3-4 стилістичні помилки

1 бал

Учень не може розкрити тему завдання, допускає численні помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Робить численні орфографічні помилки, має труднощі з підбором слів,  допускає багато граматичних помилок 

 

Говоріння 

Бали 

Характеристика відповіді 

12 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням в заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну думку з теми, що обговорюється, і запитувати думку співрозмовника. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням; не робить фонематичних помилок

11 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням у заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну думку з теми, що обговорюється, але має труднощі із запитом думки співрозмовника. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням; не робить фонематичних помилок

10 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення, володіє мовленнєвим етикетом, демонструє уміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, підтримувати бесіду, виражає власну думку з теми, що обговорюється, але має труднощі із запитом думки співрозмовника. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. В основному вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням (допускає 2-3 помилки у вживанні лексики); не робить фонематичних помилок

9 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням проте допускає помилки (2-3 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики); не робить фонематичних помилок

8 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням в заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. В основному використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати міркування про факти/події, намагається наводити приклади та аргументи. В основному вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням проте допускає помилки 2-3 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики); не робить фонематичних помилок

7 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням в заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. В основному використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати міркування про факти/події, намагається наводити приклади та аргументи, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється; В основному вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням проте допускає помилки 3-4 помилки у вживанні лексики, 3-4 помилки в різних розділах граматики); допускає фонематичні помилки.

6 балів

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування у відповідності з комунікативним завданням, обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, але в бесіді неодноразово порушує правила мовленнєвого етикету. Має труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється, і запитати думку співрозмовника. Використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури, допускає помилки (4-5 помилок у вживанні лексики, 4-5 помилок в різних розділах граматики 1-2 фонематичні помилки)

5 балів

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування, відходить від теми або намагається замінити її іншою, якою володіє краще, має труднощі у здійсненні запиту інформації, зверненні за роз’ясненнями, а також у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється, обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється; використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури допускає помилки (4-5 помилок у вживанні лексики, 4-5 помилок в різних розділах граматики зробив 1-2 фонематичні помилки)

4 бали

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування, відходить від теми або намагається замінити її іншою, якою володіє краще; має труднощі під час здійснення запиту інформації, звернення за поясненнями, а також формулювання власної думки з теми, що обговорюється, використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури допускає помилки (5-6 помилок у вживанні лексики, 5-6 помилок в різних розділах граматики зробив 3-4 фонематичні помилки)

3 бали

Учень не досить логічно будує монологічне висловлювання, відходить від теми чи намагається замінити її іншою, якою володіє краще, намагається замінити діалог монологом, не вміє будувати діалогічне спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюється. На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає численні граматичні, стилістичні, лексичні помилки.

2 бали

Учень намагається замінити діалог монологом, не вміє будувати діалогічне спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюється. На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає численні граматичні, стилістичні, лексичні помилки.                                                                                  

1 бал

Учень розуміє окремі деталі, але не може зв’язно передати основний зміст завдання. На поставлені екзаменатором запитання відповідає незадовільно. Мова учня є граматично не оформленим набором слів

 


[1] Використання мови це складова частина письма, де оцінюються лінгвістичні компетенції учнів, їхнє вміння використовувати знання граматичних структур та словниковий (лексичний запас іноземної мови).

judi slot gacor joker123