Профільна підготовка учнів засобами англійської мови

Профільна підготовка учнів засобами англійської мови.
(Програма співпраці з освітнім центром «РАДА»)

Сучасний етап розвитку міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності вивів її на європейський та світовий простір
На завершальному ступені навчання інземної мови в 9-11 класах систематизується і узагальнюється мовленнєвий і комунікативний досвід школярів, який вони набули в 5-8 класах. На цьому ступені вивчення іноземної мови існують реальні дидактичні можливості для подальшого вивчення іноземної мови шляхом профільної підготовки учнів засобами англійської мови, що сприятиме досягненню таких завдань навчання спілкування англійською мовою на третьому ступені як:
- розвитку комунікативної культури і соціокультурної освіченості школярів задля міжкультурного спілкування англійською мовою в соціально-побутовій, соціокультурній і навчально-професійній сферах;
- розвитку загальнокультурних умінь збирати, систематизувати різні види культурологічної та вузькогалузевої інформації, інтерпретувати і використовувати її при розв’язанні комунікативно-пізнавальних, пізнавально-пошукових та елементарних науково-дослідницьких завдань;
- навчанню основ етики дискусійного спілкування англійською мовою при обговоренні реалій в професійно орієнтованій сфері життя в англомовних та інших європейських країнах;
- поглибленню філософських знань школярів про варіативність англійської мови і особливості її функціонування в англомовних та інших країнах світу, про особливості побудови писемних та усних текстів, призначених для формального або неформального спілкування в соціально-побутовій, соціокультурній і професійно-навчальній сферах;
- навчанню школярів основ самооцінки рівня сформованості мовленнєвої, мовної і соціокультурної компетенції і розвитку потреб у мовленнєвій самоосвіті;
- ознайомленню школярів із міжнародними вимогами до рівня володіння англійською мовою як засобом інтернаціональної комунікації і взаємодії.
 

Спільно з ПП “Освітній Центр “Рада” ліцей працює у таких напрямках:
• Методична та консультаційна підтримка викладачів “Ліцею” щодо професійної підготовки учнів.
• Організація для учнів та/або викладачів “Ліцею” лекцій та зустрічей з професорами університетів Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, а також спеціалістами/представниками компаній цих країн – партнерів освітнього центру.
• Удосконалення процесу професійної орієнтації учнів.
• Консультування учнів “Ліцею” та їх батьків з питань вибору професії, підготовки та вступу до університетів, розвитку кар’єри в сфері міжнародних відносин.

Освітній Центр “Рада”
- організує для учнів “Ліцею” безкоштовні тренінги по проведенню презентацій навчальних закладів та туристичних компаній Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, України із залученням міжнародних партнерів Компанії ;
- практикує участь обдарованих учнів “Ліцею” в міжнародних освітніх виставках в Україні перекладачами-стажерами;
- організує для учнів та викладачів “Ліцею” проведення лекцій/семінарів з туризму, готельного менеджменту із залученням провідних спеціалістів України, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії ;
- організує для учнів “Ліцею” безкоштовний тренінг з організації та проведення екскурсій, виставок, закордонних туристичних та освітніх поїздок;
- проводить семінари та майстер класи з економічних питань для учнів економічного факультету та правових питань для учнів факультету права із залученням викладачів Бізнес-шкіл Великої Британії , США, Швейцарії та України.
- організує навчальні поїздки до Бізнес шкіл та Коледжів Великої Британії з отриманням Сертифікатів .
- сприяє залученню британських/американських/канадських/швейцарських спеціалістів до просвітницької діяльності для учнів “Ліцею”;
- видає сертифікати допрофесійної підготовки.

Курс гідів–перекладачів сприяє удосконаленню, розвитку та поглибленню умінь усного мовлення, аудіювання, читання та письма, а також формуванню навичок науково-дослідницької роботи.
Вивчення в школі курсу повинно сприяти становленню особистості. Водночас він має допомогти зорієнтуватися в складному процесі існування навколишнього середовища
Мета курсу – дати учням якомога повніше уявлення про професію гіда –перекладача, інформаційно забезпечити щодо екскурсійного обслуговування, познайомити з видами перекладу, виробити в учнів уміння проводити екскурсію, познайомити з етикетом перекладача.
Програма передбачає ознайомлення учнів з маршрутами деяких екскурсій, .історичними пам’ятками .

Спецкурс “Прикладна економіка ” (“Applied Economics”) є білінгвальний спецкурс, який викладається двома мовами: англійською і українською. Курс розрахований на учнів як економичного, так і гуманітарного факультетів. Викладається на основі посібників “Applied Economics”, виданих американською освітньою організацією “Junior Achievement Inc.”, яки також перекладено українською мовою.
Метою курсу є, з одного боку, надання базових знань про закони, що керують змішаною економікою та розвиток вмінь і навичок користуватися цими законами. Ці знання, вміння і навички є вкрай необхідними не лише підприємцю, але й будь-якому освіченому громадянину сучасного суспільства.
З іншого боку, у зв’язку з тим, що курс читається англійською мовою, учні мають оволодіти певним набором англомовної економічної термінології та навичками аналізу економічних ситуацій англійською мовою.
Цей курс сприяє удосконаленню, розвитку та поглибленню умінь усного мовлення, аудіювання, читання та письма, а також формуванню навичок науково-дослідницької роботи.
Вивчення курсу передбачає:
I. Знайомство з основами економічних знань:
- вивчення основних економічних понять, з якими діти зустрічаються у житті;
- навчання дітей робити вибір та оцінювати його наслідки для себе і своєї родини;
- формування в них відчуття відповідальності за прийняті рішення;
- послідовне поширення економічного кругозору учнів, яке обумовлює подальше вивчення економічних понять;
- надбання досвіду самостійного прийняття зважених економічних рішень у процесі вибору розуміння зв’язків, які існують у ринковій економіці між людиною, родиною, державою.
II. Знайомство з основами підприємницької діяльності
- вивчення ключових економічних концепцій та законів;
- розуміння специфіки оточуючого середовища;
- здобуття вмінь та навичок застосовувати отримані знання для аналізу багатогранних подій економічного життя, аргументувати та відстоювати свою точку зору;
- проведення первічної професійної орієнтації .
III. Знайомство з основами економіки
- поглиблення засвоєння комплексу універсальних економічних категорій та законів;
- здобуття досвіду роботи із спеціальною літературою;
- надбання навичок роботи аргументувати висновки з економічних питань замість суб’єктивних та емоційних;
- надбання досвіду планування свого подальшого життя, освіти, праці, наукової діяльності.
IV. Знайомство з основами створення підприємства.
- ділова гра «Моделювання менеждменту та економічної діяльності»

 

Спільна роботи з Освітнім Центром “Рада”

v  В рамках спільної роботи з Освітнім Центром “Рада”   з питання профільної підготовки учнів засобами англійської мови 21.10.10  відбувся тренінг по проведенню презентацій навчальних закладів, який провів  директор Inlingua Cheltenham British Council recognised School  Mr.David Arrowsmith.

 тренинг

  

v  Продовжуємо роботу з Освітнім Центром “Рада”   з питання профільної підготовки учнів засобами англійської мови

17.11.10  відбулася лекція з туристичного менеджменту і економіці. ЇЇ провів  Goran Yordanov – Area Manager in  Eastern Europe, Cesar Ritz Colleges Switzerland.

Тема: “The  Exciting World of Hospitality and Tourism Management”.

PB170375

judi slot gacor joker123