11 клас

Підсумкова державна атестація з іноземних мов планується як контроль основних видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо) у вигляді контрольних робіт.

Метою підсумкового контролю є визначення рівня володіння учнями іноземною мовою наприкінці 11-го класу відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів описаних у Програмі для кожного року навчання.

Перше питання завдання спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Тексти добираються присвячені різним аспектам життя людини. Основними джерелами текстів є статті журналів і газет, брошур і проспектів, інструкції, програми телебачення та радіо, театру і кіно, уривки з художніх творів. Тексти містять певну кількість незнайомих слів. Але зазвичай тлумачення незнайомих слів не подається. Розуміння прочитаного тексту перевіряється шляхом письмового переказу. Під час переказу учнем прочитаного тексту перевіряється вміння виділяти основну думку, розуміти причинно-наслідкові стосунки, робити передбачення, висновки на основі прочитаного тексту тощо.

Для того щоб правильно виконати це завдання учні читають весь текст не загострюючи увагу на незнайомих словах. Під час читання важливо звернути увагу на те, як і яка саме інформація за тематикою подана у тексті, яким чином розвивається головна тема і основні питання від абзацу до абзацу. Як розвиваються думки або питання, можна прослідкувати за допомогою лексико-граматичної залежності між реченнями та абзацами тексту. Тому увагу слід звертати на лексику та граматичні структури, які можуть вказати на певні зв’язки в тексті. Це може бути повторення певних іменників або прикметників; використання слів-синонімів або ідентичних фраз; певних часових форм дієслова; вказівних, присвійних або відносних займенників; прислівників частоти, місця; слів, які логічно поєднують слова, думки або інших слів. Усе це може допомогти при відповіді учня. Обсяг письмового повідомлення не повинен перевищувати 7-8 речень.

Друге питання завдання спрямоване на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів, їх лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

Учням пропонуються завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду і рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони орієнтовані на сфери інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої і громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій. Обсяг письмового повідомлення не повинен перевищувати 15 речень.

Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Завдання першого та другого питання білету учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Контрольні роботи проводяться за збірниками, котрі мають гриф Міністерства освіти і науки України. Посібник “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 11 клас” містить 30 варіантів завдань з кожної мови окремо. Кожен варіант завдання складається з двох частин (читання та письма). Завдання для письма є однаковими для всіх мов.

Відповідний варіант контрольної роботи добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів. Вчитель може відібрати декілька варіантів завдань для учнів одного класу. Проштамповані листки для відповідей та стандартизовані завдання для виконання першого та другого завдання відібраних варіантів адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (шкільний урок): 5 хв – на пояснення змісту роботи і 40 хв – на її виконання.

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов та оцінювання завдань будуть видрукувані у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, науково – методичному журналі “Іноземні мови в навчальних закладах”.

Письмо 

Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання у частині, що стосуються використання мови. Не допускає жодної орфографічної помилки, робить 1-2 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

11 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання у частині, що стосуються використання мови. Допускає 1-2 орфографічні помилки, робить 1-2 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

10 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання у частині, що стосуються використання мови. Допускає 2-3 орфографічні помилки, робить 2-3 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

9 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, проте недостатньо чітко аргументує свою точку зору, робить власні висновки, допускає 1-2 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 2-3 орфографічні помилки, 1-2 помилки у вживанні лексики, 1-2 помилки в різних розділах граматики.

8 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання, проте недостатньо чітко аргументує свою точку зору, допускає 1-2 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 2-3 орфографічні помилки, 1-2 помилки у вживанні лексики, 1-2 помилки в різних розділах граматики 1-2 стилістичні помилки.

7 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання в цілому зв’язно, але поверхово розкриває тему, допускає 2-3 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 3-4 орфографічні помилки, 2-3 помилки у вживанні лексики, 1-2 помилки в різних розділах граматики 1-2 стилістичні помилки.

6 балів

Учень розкриває мету і основний зміст завдання в цілому зв’язно, але поверхово розкриває тему, допускає 2-3 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 4-5 орфографічні помилки, 3-4 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики 2-3 стилістичні помилки.

5 балів

Учень розкриває мету і основний зміст проекту недостатньо повно і зв’язно, допускає 3-4 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 4-5 орфографічні помилки, 3-4 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики 2-3 стилістичні помилки.

4 бали

Учень розкриває мету і основний зміст проекту недостатньо повно і зв’язно, допускає 3-4 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 5-6 орфографічних помилок, 3-4 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики 2-3 стилістичні помилки.

3 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання викладено незв’язно, поверхнево, допускає 4-5 помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 3-4 помилки у вживанні лексики, 6-7 помилок в різних розділах граматики, 3-4 стилістичні помилки.

2 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання викладено незв’язно, поверхнево, допускає численні помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Допускає 3-4 помилки у вживанні лексики, 6-7 помилок в різних розділах граматики, 3-4 стилістичні помилки

1 бал

Учень не може розкрити тему завдання, допускає численні помилки у завданнях у частині, що стосуються використання мови. Робить численні орфографічні помилки, має труднощі з підбором слів, допускає багато граматичних помилок.

 

judi slot gacor joker123